Strong As Life | To be human / Att vara människa
Vårt levnadsmotto är att allt du ger i livet får du tillbaka, med små medel kan du göra stor skillnad. Vår vision är att bidra till en starkare, snällare och rättvisare värld. Inget jag, inget du, inget vi, inget dem. Oss!
Strong As Life
36100
post-template-default,single,single-post,postid-36100,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,pihl-title-hidden,columns-4,pihl-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

To be human / Att vara människa

Location: Mountain, Cape Town

 

Thought I should use these lines to tell you something crucial, something that many have forgotten, but something that we all have deeply ingrained in our bone marrow. To do that I have to go way back in our human history. Forget all smartphones, nuclear power plants and soft drinks. I want to take you back to a time when the fire was our light and heat, a time when the nature was our backyard, when the body and mind were our only weapon in the struggle for survival. We were hunters and gatherers. We were active. We were the ”ancient man”.

Let’s fast-forward time. Our legs are replaced with wheels, the hunt for food replaced by shopping carts and not to mention how the food looks less and less like something that has grown or walked upon mother earth. We get sick or die because of modern diseases such as heart-vascular diseases, diabetes type -2 and cancer. Many of these are common causes of death and directly linked to our modern lifestyle characterized by tobacco, poor diet , obesity and just sitting on your ass all day.

It seems that many have forgotten!

Forgotten that the human is designed to activate her body! That we used to hunt and earn our food! Food that came from nature!

Needless to say, we’ve adapted ourselves to the modernization of society. We do no longer have physical activity as a natural part of our everyday work. The brain has taken over the body that’s no longer needed.

Evolution

It is therefore important now more than ever that we take responsibility for that part ourselves. To be human!

For each workout or other physical activity, you can draw a parallel to a hunt; running, lifting, climbing, jumping and throwing. Afterwards, we have earned the food, we have earned rest, we need it! In a modern world with modern diseases we all have a responsibility to ourselves and our loved ones to remember and honor the ”ancient man” we all have in us. That human being who for hundreds of thousands of years has laid the foundation for the entire physical anatomy that we have today. The collector, the hunter and the fighter! The active human!

We all have our daily lives and commitments. It’s easy for me as a Personal Trainer with 10 workouts/week to sit here behind the screen and urge everyone to start move their asses. Please understand, I do not mean that everyone should live and die for training and nutrition, but that we all have an obligation to do our relatively best. Because without a body, it doesn’t matter what you have in your head. It’s your responsibility to yourself and your descendants. And you know what; It’s natural to crawl, it’s natural to jump and it’s natural to run. It is not natural to sit on a chair!

Let’s try to live a healthy life! Let us be humans for real!

________________________________________________________________________

Tänkte använda dessa rader för att upplysa er om något livsviktigt, något som många har glömt, men något som vi alla har djupt inrotat i benmärgen.

För att göra det så måste jag gå långt bak i vår mänskliga historia. Glöm alla smartphones, kärnkraftverk och läskedrycker. Jag vill ta er tillbaka till en tid då elden var vårt ljus och värme, en tid då naturen var vår bakgård, då kroppen och sinnet var vårt enda vapen i kampen för överlevnad. Vi var jägare och samlare. Vi var aktiva. Vi var den ”forntida människan”.

Vi spolar fram tiden. Våra ben ersätts med hjul, jakten ersätts av kundvagnar och vår föda liknar allt mindre något som växt eller vandrat på vår moder jord. Vi drabbas av moderna sjukdomar såsom hjärt och-kärl, diabetes typ-2 och cancer. Många av dem vanligaste dödsorsakerna är kopplade till vår moderna livsstil präglad av tobak, dåliga kostvanor, övervikt och stillasittande.

Det verkar som att många har glömt!

Glömt att människan är skapad för att aktivera sin kropp! Att vi brukade jaga och förtjäna vår mat! Mat som kom av naturen!

Självfallet har vi anpassat oss alltefter samhällets modernisering, vi har inte längre fysisk aktivitet som ett självklart inslag i vår arbetsvardag. Hjärnan har tagit över kroppen som inte längre behövs.

Det är därför viktigare nu än någonsin att vi själva tar ansvar för den biten. Att vara människa!

Varje träningspass eller annan fysisk aktivitet kan liknas vid en jakt; att springa, lyfta, klättra, hoppa och kasta. Efteråt har vi förtjänat maten, vi har förtjänat vilan, vi behöver den! I en modern värld med moderna sjukdomar så har vi alla ett ansvar gentemot oss själva och våra kära att minnas och hedra den ”forntida människan” vi alla har i oss. Den människa som i hundratusentals år har lagt grunden för hela den fysiska anatomi som vi idag har. Samlaren, jägaren och kämpen! Den aktiva människan!

Vi har alla vår vardag och förpliktelser. Det är lätt för mig som PT med 10 egna träningspass i veckan att sitta här bakom skärmen och mana alla till att börja röra på fläsket. Förstå mig rätt, jag menar inte på att alla ska leva och dö för träning och kost, men att vi alla är skyldiga att göra vårt relativa bästa. För utan en kropp, spelar det ingen roll vad du har i din knopp. Det är ditt ansvar gentemot dig själv och dina efterkommande. Och vet du vad; Det är naturligt att krypa, det är naturligt att hoppa och det är naturligt att springa. Det är däremot inte naturligt att sitta på en stol!

Låt oss försöka leva ett friskt och rörligt liv!  Låt oss vara människa på riktigt!

1Comment
  • Sigrid
    Posted at 16:43h, 01 april

    Bra skrivet Alex!